POLITIKA KVALITETA

 • omogućiti zadovoljstvo pacijenta i zaposlenika
 • zaštititi prava pacijenata i njihove rodbine, te informirati ih o svakom koraku liječenja
 • vršiti kontinuirano mjerenje i poboljšanja uz učešće svih zaposlenih
 • pružiti međunarodni nivo zdravstvene usluge uz stručno osoblje
 • voditi se znanstvenim istraživanjima pomoću moderne tehnologije, raditi bez ikakvih koncesija na

znanstvenom, savjesnom i etičkom kodeksu.

 • podržati obuku i kontinuirano prisustvo zaposlenih na međunarodnim kongresima / seminarima /

publikacijama

 • ponuditi kvalificiranu uslugu za pravičnu cijenu

 

JCI – međunarodni kvalitet

JCIA (Međunarodna komisija za akreditacije)

Međunarodna zajednička komisija za akreditacije (JCIA) je podijeljena, te je više američki bazirana. Zajednička komisija za akreditaciju zdravstvenih organizacija (JCAHO), a osnovana je 1998. god. To je dobrovoljna fondacija za reviziju zdravstvenog kvaliteta u zemljama s međunarodnim standardima i međunarodnim sigurnosnim ciljevima za pacijenta.

MISIJA JCIA
Kontinuirano poboljšanje kvaliteta i sigurnost zbrinjavanja za bolesnike u SAD-u i drugim zemljama kroz obuku i savjetovanje.

VIZIJA JCIA
JCIA je primarni distributer akreditacijskih standarda u svijetu, dobrih postupaka, procjenu kvalitete procesa, praćenja i mjerenja, poboljšanja kvaliteta, te informacija o minimiziranju rizika.

CILJ JCI akreditacije

 • poboljšati kvalitet
 • smanjiti troškove
 • povećati učinkovitost
 • povećati i osigurati uspostavljanje pouzdanosti
 • poboljšati usluge zdravstvene uprave
 • pružiti trening

Prednosti JCI – akreditacije

 • pruža kontinuirano poboljšanje
 • pruža kvalificiranu njegu
 • stiče povjerenje društva
 • smanjuje rizik i troškove
 • pruža usklađenost sa zakonima i propisima
 • pruža obuke u skladu sa standardima
 • pomaže osoblju da postanu lideri u cilju povećanja kvaliteta
 • pomaže povećati zadovoljstvo poslom
 • omogućava samoanalizu
 • omogućava usporedbu s drugim sličnim ustanovama

JCI 3. Revizijski standardi

 1. JCI revizijski standardi se bave bolnicom u cjelini:

Standardi s pacijentom u središtu – organizacijsko usmjereni standardi

 • Pristup njezi i kontinuirano zbrinjavanje (ACC)
 • Poboljšanje kvalitete i sigurnost pacijenata (QPS)
 • Pacijent i prava porodice (PFR)
 • Prevencija i kontrola infekcija (PCI)
 • Procjena bolesnika (AOP)
 • Upravljanje, vodstvo i usmjeravanje (GLD)
 • Zbrinjavanje bolesnika (COP)
 • Mjesna uprava i sigurnost (FMS)
 • Anestezija i hirurško zbrinjavanje (ASC)
 • Kvalifikacije osoblja i obrazovanje (SQE)
 • Rukovođenje lijekovima i njihovo korištenje (MMU)
 • Upravljanje komunikacijama i informacijama (MCI)
 • Pacijent i obrazovanje porodice (PFE)

 

JCI ciljevi međunarodne sigurnosti bolesnika

Ciljevi su pronaći dokaze o problematičnim područjima, tako da ove probleme rasvijetli i riješi u saradnji sa stručnjacima. Sistem se fokusira na pružanje interno sigurne i kvalitetne njege pacijenata s najvećim mogućim sistemom rješenja.

Ciljevi sigurnosti pacijenta:

 1. da se pacijent ispravno definira
 2. da se poboljša učinkovitost komunikacije
 3. da se poboljša sigurnost lijekova s visokim rizikom
 4. za poboljšanje prava pacijenta i ispravne procedure
 5. da se spriječe bolničke infekcije
 6. da se smanji rizik koji može dovesti do pada
 7. da se fokusira na poboljšanja i ispravke neugodnosti koje prijete, primjenjujući JCI akreditacije standarda u Medical Park Hospitals Group bolnicama, u svjetlu TQM standarda i sigurnosti osoblja u sistemu.


Pacijenti i njihove porodice suočavaju se s smrću, gubitkom organa (privremeno ili trajno), stanjem gubitka uma kao posljedica neočekivanih događaja i poput medikacijskih pogrešaka, operacije na krivoj strani ili operacije organa, pada s kreveta, reakcije na transfuziju pogrešne krvi i slučajeva samoubistava. Akreditacijski standardi prate tretiranje pacijenata i organizacije usmjereno standardima s idejom: “Ne činiti prvi štetu pacijentu “.

Kao Medical Park započeli smo s idejom : “Zdravstvo za sve”, a prihvatili : “Ne činite štetu prvi” kao naš princip za naše zaposlenike.

Kada smo postavii sistem pacijenta i sigurnost zaposlenika uspostavili smo našu dokumentaciju i razdoblje obrazovanja ideji: “Nema poboljšanja bez vrjednovanja”.

Mjerenje uspješnosti se vrši u svim procesima, a probleme koji se pojavljuju u procesima rješavaju naše kvalitetne ekipe na sastancima odbora naših bolnica u PACT ciklusu (plan, primijena, provjera, preuzimanje mjere predostrožnosti). Postupci su osnovani za neočekivane situacije, a sve situacije prate i poboljšavaju kvalitet ekipe i sigurnosnih timova bolesnika.

Naše Bursa i Bahcelievler bolnice su bile prerevizirane od strane savjetnika JCI u novembru 2007.godine. Kompleks bolnice Goztepe koji je otvoren u junu 2008. godine i kompleks bonica u Antaliji otvoren u julu 2008 .godine su akreditirane u 2008.godini kao prve bolnice u Turskoj koje rade samo 5-6 mjeseci bez pre-revizije.

Medical Park, grupcija bolnica je snimila edukacioni film o JCI ciljevima sigurnosti pacijenata sa svojim doktorima i medicinskim sestrama u kompleksu bolnica Goztepe, kako bi izgradili kulturu sigurnosti pacijenata u Turskoj.

Ovogodišnja revizija JCI standarda je ispunjena u potpunosti (medicinsko upravljanje, anestezija, hirurška njega, sigurnosni ciljevi pacijenta, informacijki i komunikacijski menadžment) , te su revidirani. Medical Park sa svoje 4 bolnice je bila promatrana kao uspješna 2008. Godine od strane JCI inspekcije . Medical Park grupacija bolnica je uzela najviše ocjene od strane JCI savjetnika za Sigurnosni program pacijenata, Trening film za sigurnost pacijenata i Trening film za gluhonijeme pacijente.

Naši ciljevi kao “Unaprijedjenje kvalitete i razvitka uprave” u 2011. godini su reakreditacija naše 4 već akreditovane bolnice (Bursa, Bahcelievler, Goztepe, Antalija), ISO 9001:2008 inspekcijom u našoj Fatih bolnici i nastavak rada za certfikat “Odjela za kontrolu usluga kvaliteta zdravlja, vođenje odnosa s pacijentima i kvalitete” u svih 16 naših bolnica.

Šta je ISO?

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je uspostavljena 1947. godine. To je međunarodna organizacija za standardizaciju koja radovima na standardizaciji doprinosi industriji, biznisu i klijentima.

TSE je član ISO i jedini predstavnik iz Turske.

Šta je EN?

EN (europska norma) je skraćenica za Europske standarde. EN je osnovan za pružanje harmonizacije između standarda u Europskoj Uniji.

Šta je TS-EN-ISO 9000?

Šta je TS-EN-ISO 9000 menadžerski sistematski model?

To je model koji:
• unapređuje razumjevanje kvalitete u oragnizaciji,
• povećava profit, produktivnost i udio u tržištu,
• osigurava efektivan menadžment,
• smanjuje troškove,
• povećava zadovoljstvo zaposlenika,
• unapređuje komunikaciju unutar organizacije,
• pruža širok nadzor i kontrolu u svim akcijama,
• smanjuje povrate,
• smanjuje žalbe korisnika i povećava zadovoljstvo korisnika,
• može biti primjenjen na nacionalnom i međunarodnom nivou.

TS-EN-ISO 9000 Sistem upravljanja kvalitetom

Danas je svijet postao manji i razvoj u informatici, tehnologiji i komunikacijama su to što vodi zemlje do grube konkurencije i na ekonomsku trku u kojoj svaki dan se postižu novi razvojni faktori. Opstanak u postojećem svjetskom poretku potrebno je održati pružanjem proizvodnih dobara i usluga koje mogu zadovoljiti potrebe kupaca i zadovoljiti očekivanja u svim sektorima. To može biti moguće samo uz primjenu sistema upravljanja kvalitetom koji počinje od dizajna i ide sve do proizvodnje i usluga nakon prodaje, a koji ima za cilj stalno poboljšanje. ISO 9000 Sistemi Standarda kvaliteta se najviše koriste i primjenjuju među međunarodnim standardima od kada su prvi put publicirani 1987.godine. TS-EN-ISO 9000 –serija standarda kvaliteta pokazuje kako efikasan sistem upravljanja može biti formiran, dokumentiran i održavan.

-TS-EN-ISO 9001:2008 standard se sastoji od:

 1. Opsega
 2. Normativne reference
 3. Uslova i definicije
 4. 4. Sistem upravljanja kvalitetom
  1 opći zahtjevi
  4.2 potrebni dokumenti
 5. Odgovornosti menadžmenta
  5.1 predanost menadžmenta
  5.2 orjentacija prema klijentu
  5.3 politika kvaliteta
  5.4 planiranje
  5.5 odgovornost, autorizacija i komunikacija
  5.6 pregled menadžmenta
 6. Upravljanje resursima
  6.1 obezbjeđivanje resursa
  6.2 ljudski resursi
  6.3 infrastruktura
  6.4 radno okruženje
 7. Implementacija proizvoda
  7.1 planiranje implementacije proizvoda
  7.2 procesi povezani s klijentom

7.3 dizajn i razvoj
7.4 kupovina
7.5 obezbjeđivanje proizvoda i usluga
7.6 kontrola praćenja i alati mjerenja

Mjere, analize i poboljšanje
8.1 opće mjere

8.2 nadgledanje i mjerenje
8.3 kontrola neusklađenih proizvoda
8.4 kontrola podataka

Neke definicije koje se odnose na ISO 9000:

Proces:  Tim akcije koji su vezani jedni za druge ili u interakciji jedni s drugima i koji pretvara ulaze u izlaze.
Proizvod: Rezultat procesa.
Sistem: Tim elemenata koji su vezani jedni za druge ili u interakciji jedni s drugima.
Sistem upravljanja:  Formiranje politike i ciljeva, te postizanje tih ciljeva sistema.
Politika kvaliteta: Svi ciljevi i upravljanje kvalitetom koji se izražava formalno od strane menadžmenta organizacije.
Upravljanje kvalitetom: Akcije koje su koordinirane za kontrolu i upravljanje organizacije u pogledu kvaliteta.
Kontinuirano poboljšanje: Radnje koje se ponavljaju da se poveća sposobnost ispunjavanja zahtjeva.

Potpuno upravljanje kvalitetom
Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM) je kompletan sistem za upravljanje koji formira kulturu organizacije s kupcem u središtu. TQM je univerzalni proces. TQM je grupa aktivnosti i ne može se izvesti individualno. Sprječavanje grešaka i postizanje kvaliteta je odgovornost svih zaposlenih od višeg menadžmenta do radnika, pa dostavljača i radnika u proizvodnji. TQM pruža velike konkurentske snage i prednosti,te bi uspio razviti dinamiku i strukturu organizacije kad bi samo svi principi TQM (fokusiranost na klijenta, vodstvo top menadžmenta, kontinuirano poboljšanje, pune participacije) bili usvojeni i primijenjeni.

Principi upravljanja kvalitetom
TS-EN-ISO 9001 standard je Međunarodni standard za upravljanje kvalitetom koji se izdaje od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) kao međunarodni standard i primjenjuje se u europskim državama kao i mnogim drugim državama kao certifikacijski model koji je osnovan na osam principa kvaliteta.

Fokusiranost na klijenta: Organizacija zavisi od klijenata, dakle organizacije bi trebale razumjeti sadašnje i buduće potrebe kupaca i ispunjavati zahtjeve kupaca i biti željne da ispune više od očekivanja kupaca.

Vodstvo: Lideri pružaju jedinstvo cilja i administraciju. Lideri trebaju uspostaviti i održavati interno okruženje u kojem ljudi učestvuju u postizanju ciljeva organizacije.

Učešće osoba:  Ljudi iz svih nivoa su srž organizacije, sudjelovanje njih omogućava upotrebe njihovih sposobnosti za dobrobit organizacije.

Proces pristupa: Kada željeni rezultati, radnje i relativni resursi budu vođeni kao proces onda se dobijaju na efikasniji način.

Sistematski pristup u upravljanju:Utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje procesima koji se odnose jedni prema drugima kao sistem doprinosi efikasnosti i produktivnosti organizacije u ispunjavanju ciljeva.

Kontinuirano poboljšanje: Kontinuirano poboljšanje ukupne performanse organizacije treba da bude stalni cilj organizacije.

Realističan pristup u donošenju odluke: Efikasne odluke zavise od analiza podataka i znanju.

Odnosi s dobavljačem zasnovani na obostranoj koristi: Organizacija i njeni dobavljači su nezavisni jedan od drugog, a odnosi zasnovani na obostranoj koristi doprinose sposobnosti stvaranja vrijednosti svake strane.

Medical Park grupacija bolnica je uspostavila sisteme upravljanja kvalitetom u 5 bolnica (Bursa-Istanbul Bahcelievler-Antalya-Istanbul Goztepe-Fatih bolnice), u svjetlu TQM principa, sa ISO 9001:2008 standardizacijom, te su četiri od naše bolnica uzele JCI akreditacije, a Fatih bolnica postala je prva bolnica koja je certificirana u 2008. godini po novoj reviziji harmonizacij